Oprichting en weg over de BussummerHeide in het jaar 2000.

De Stichting Behoud Gooise Heide (SBGH) is opgericht naar aanleiding van een concrete bedreiging van de natuur.

Begin 2000 lanceert Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een plan om over de Bussummerheide een weg aan te leggen. De weg zou de bereikbaarheid van het mediapark in Hilversum moeten verbeteren.
De gemeente Hilversum verwacht in eerste instantie vanuit de eigen burgerij weinig weerstand, aangezien de aanleg niet direct aangrenzend aan de hilversumse bebouwing plaats vindt.

Het voornemen is overigens strijdig met het in 1998 vastgestelde streekplan, maar de aanleg wordt in eerste instantie beschouwd als een beperkte ingreep.

Bussummers besluiten tot het oprichten van een actie comitÚ dat later "Stichting Behoud Gooise Heide" wordt.
Doel is te voorkomen dat de weg over de heide er komt.
Ze starten een protest actie en verzamelen handtekeningen tegen de aanleg.
Al snel is duidelijk dat de actie een succes zal worden. Ook wordt gebruik gemaakt van politieke beinvloeding waar dit maar mogelijk is.

Ook scharen het College BenW en van gemeente Bussum en de Bussumse gemeenteraad zich unaniem achter de doelstelling van het comitÚ.
Het bestuur van het Goois Natuur Reservaat oordeelt dat de eventuele aanleg als een ontoelaatbare aantasting van de aan het GNR toevertrouwde natuur is.
De vereniging Vrienden van het Gooi spreekt zich ook uit tegen de voorgenomen aanleg van een weg,
evenals vele andere organisaties.


Het comitÚ besluit ook in andere plaatsen in het Gooi handtekeningen te verzamelen. en ze plaatst billboards op de bussumse rotondes met tekst "Geen Asfalt op de Hei".


Begin september, dat is binnen drie maanden na de start, zijn ruim 21.000 handtekeningen verzameld.
Op 18 september 2000 worden de 21.000 handtekeningen aangeboden aan gedeputeerde ruimtelijke ordening van de Provincie Noord-Holland (Henry Meijdam).
Het grote aantal verzamelde handtekeningen maakt een forse indruk.In oktober 2000 organiseeert het comitÚ een manifestatie onder het motto "Trek de Groene Grens"
Honderden mensen trekken, ondanks de regen, langs het geplande tracÚ en vormen een menselijke grens om zo aan te geven dat er grenzen zijn aan wat kan en dat het groen behouden moet blijven.

In mei 2001 laat gedeputeerde Meijdam weten dat hij niets meer ziet in de weg over de hei
en ook het NOB staakt haar pleidooi voor de aanleg.
Ze erkent dat asfalt op de hei niet haalbaar is, omdat de weerstand onder de bevolking te groot is.
"De maatschappelijke haalbaarheid van een weg over de hei is nu en waarschijnlijk NOOIT aanwezig.
In die zin heeft het voor ons geen nut om te pleiten voor het onhaalbare en de relatie met de omgeving wezenlijk te schaden."

Inmiddels heeft een verkeers onderzoek, MIT "Buitenring-Noord", uitgewezen dat geen enkele weg over of onder de hei een oplossing is voor het Hilversumse bereikbaar probleem.

Een aantal varianten is onderzocht, waaronder:
-een weg over/onder de hei in drie varianten.
-ten zuiden van Bussum.
-Gebedzonderend
-weg ten noorden van Hilversum.
-tunnel (Westerterp/LeefbaarHilversum) tussen Wittebergen en mediapark.
-tunnel onder Gebedzonderend en een vrije busbaan.
Geen van de varianten levert een afdoende bijdrage aan het oplossen van de verkeers problematiek.
Het eind advies is bestaande structuren aan te passen of te verzwaren en ook het openbaar vervoer te verbeteren.

Op 9 mei laat Noord-Hollands provincie bestuurder de Boer weten dat er definitief geen weg over de heide komt.
"Vanochtend is dat standpunt door het gehele college van gedeputeerde staten aangenomen."

Nog een weg! nu vlak langs Hilversum!

Maart 2003. Mediator Hillen wordt ingeschakeld om een oplossing vinden voor de verkeers problematiek.
De oplossing wordt gezocht in een ringweg structuur die nu vlak langs Hilversum over de heide zou lopen.
Er zijn gesprekken met "Stichting Behoud Gooise Heide" -ondertussen nu formeel als stichting opgericht- en de plannenmakers.
Bewoners van Hilversum protesteren hevig en de SBGH stelt zich met raad en daad achter de bewoners op.
Door protesten en de te hoge kosten, in geld en natuur, vindt het plan geen doorgang.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer HOV door het Gooi.

2008... De provincie doet onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van HOV tussen Huizen en Hilversum (en Almere).
Het te volgen tracÚ is onderdeel van het onderzoek.
Tot vreugde van SBGH stelt de provincie bij voorbaat vast dat één van de randvoorwaarden is:"Niet over de hei".
Het is door gedrongen dat zo iets niet meer kan!
We blijven alle ontwikkelingen volgen!